Ügyfélszolgálat:info@decoronline.hu

Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) szabályozzáka Vevő és a Design Quest s.r.o. , (továbbiakban mint Eladó)közötti jogviszonyt, háztartási, irodai és kerti dizájn kiegészítők adásvétele területén.

A Vevő a megrendelés létrehozásával megerősíti, hogy megismerkedetta jelen Általános Szerződési Feltételekkel, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a Reklamációs szabályzat, és mindezek tartalmát elfogadja. A jelen szerződési feltételekre a megrendelés előtt a Vevő figyelme kellőképpen felhívásra került, lehetősége van ezeket megismerni.
 

Eladó

Design Quest s.r.o. ,székhelye Sněmovní 173/9, 118 00 Prága, Cseh Köztársaság, azonosító szám: 033 87 348 nyilvántartva Prága Városi Bíróságán, C szakasz, 288434 betétlap alatt.

Vásárló

Vevőnek minősül:
 
a) Fogyasztó – olyan személy, aki a szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti vagy vállalkozói tevékenységéből kifolyólag tárgyal. Természetes vagy jogi személy, aki a termékeket nem a termékekkel vagy szolgáltatásokkal való vállalkozás céljával vásárolja meg vagy használja azokat.
 
b) vállalkozó – az üzleti nyilvántartásban bejegyzett személy, aki Csehország hatályos jogszabályai alapján vállalkozik.

A Vevő a kereskedelmi kapcsolat létrehozása során az Eladó részére csak azokat az adatokat adja meg, amelyek feltétlenül szükségesek a megrendelés problémamentes teljesítéséhez, esetlegesen azokat a további adatokat, amelyek feltüntetését ő kéri a vásárlási okmányokon.

Az Eladó és a Vevő közötti jogviszony jelen ÁSZF-ben nem szabályozott feltételeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénye, és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok szabályozzák.
 

Amennyiben a Vevővel egyedi szerződés jön létre, az a jelen Általános Szerződési Feltételek felett áll, így amennyiben az egyedi szerződés rendelkezése eltér a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételektől, úgy az egyedi szerződés szerinti rendelkezést kell alkalmazni.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó üzleti ajánlataiban szereplő termékek megvásárlásával semmilyen joga nem keletkezik bejegyzett védjegy, üzleti elnevezés, céges logók, illetve az Eladó vagy más vállalkozás szabadalmának használatára, hacsak a konkrét esetben kötött egyedi szerződés máshogy nem rendelkezik.
 

Adásvételi szerződés 

A Vevő megrendelése adásvételi szerződésre tett ajánlatnak minősül, maga az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vevőhöz megérkezik az Eladó azon kötelező érvényű beleegyezése, amellyel a Vevő ajánlatát elfogadja (a megrendelés kötelező érvényű jóváhagyása az Eladó részéről – a megredelés jóváhagyásának elküldése). Ettől a pillanattól az Eladó és a Vevő között kölcsönös jogok és kötelezettségek keletkeznek, amelyeket az adásvételi szerződés és a jelen Általános Szerződési Feltételek határoznak meg. Az Eladó köteles az adásvételi szerződés (megrendelés) kézhezvételét megerősíteni, leggyakrabban a visszaigazolást elektronikus postai úton küldi el közvetlenül a megredendelés kézbesítése után az Eladó rendszerébe.

  1. A szerződés magyar nyelven jön létre. A létrejött szerződést az Eladó a sikeres teljesítés érdekében tárolja, az harmadik fél számára nem hozzáférhető. A szerződés megkötéséhez vezető egyes technikai lépésekről szóló információk nyilvánvalóak a jelen szerződési feltételekből, aholis ez a folyamat érthetően le van írva. Elküldés előtt a Vevőnek lehetősége van a megrendelés ellenőrzésére, szükség esetén javítására. A jelen szerződési feltételek a www.decoronline.hu webáruház internetes oldalán találhatóak meg, lehetőség van ezek Vevő általi elmentésére és reprodukálásra.
  2. A megrendelés létrehozásához szükséges kommunikációs eszközök (telefon, internet) használatának költsége a Vevő által igénybe vett szolgáltató díjszabásának függvénye.
  3. A Vevő köteles a vételárat a termék átvétele előtt Az Eladó előleget, vagy hasonló fizetést csak a Vevő speciális kívánsága esetén kér, erre a Vevő figyelmét előzetesen mindig felhívja. Az Eladó nem köt olyan szerződést, amelynek a tárgya ismételt teljesítés.
  4. A Vevőnek mindig lehetősége van kifogásaival telefonon, írásban, vagy más módon az Eladóhoz fordulni, amennyiben kifogása nem kerül megfelelően rendezésre, úgy kifogásával az illetékes állami szervekhez fordulhat.

II. Információk biztonsága és védelme

Az Eladó kijelenti, hogy mindennemű személyes adat bizalmas, kizárólag a szerződés teljesítéséhez használja fel azokat, és nem hozza más módon nyilvánosságra, harmadik személy számára nem adja át azokat stb, azt az esetet kivéve, amely a megrendelt áru forgalmazásával vagy fizetés módjával függ össze (név, szállítási cím és telefonszám megadása). Azokat a személyes adatokat, melyeket a Vevő az Eladónak átad a szerződés teljesítése céljából, összegyűjtésre, feldolgozásra és tárolásra kerülnek Magyarország hatályos törvényei értelmében, legfőképp a 2018. évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény értelmében.

A Vevő beleegyezését adja az Eladónak ezen személyes adatok összegyűjtésére és feldolgozására  a megkötött vásárlói szerződés tárgyának teljesítése céljából, és ezt mindaddig, amíg írásban nem nyivánítja ki egyet nem értését a feldolgozás ezen módjával. A Vevőnek jogában áll a saját személyes adataihoz hozzáférni, és az adatokat javítani, beleértve más, törvényes jogokat is.
 
III. Nyitvatartási idő

Megrendelések elküldhetők az internetes üzleten keresztül a www.decoronline.hu címen a nap 24 órájában, a hét minden napján. Telefonos segítség hétfőtől péntekig 9:00 – 18:00 óra között vehető igénybe. Online chat naponta 9:00 – 20:00 óra között áll rendelkezésre.
 
IV. Árak

Az Eladót kötik a termékről és az árról általa megadott információk, kivéve a megrendelés során nyilvánvalóan látható hiba esetén. Az áraktartalmazzákaz összes adót (pl. ÁFA) és költséget, kivéve az áru kiszállításának díját (lásd „Általános információk”).

V. Megrendelés menete

A Vevő a megrendeléskor érvényes áron kapja meg az árut. A Vevőnek a megrendelés elkészítése során lehetősége van megismerni a teljes árat az Áfá-val együtt,és a további költségeket. Ezek feltüntetésre kerülnek a megrendelésben és a megrendelést visszaigazoló üzenetben is. A Vevőnek lehetősége van a megrendelés megvalósítása előtt megismerkedni azzal a ténnyel, hogy meddig marad az ajánlat vagy ár érvényben. Amennyiben egy speciális termék megrendeléséről van szó, vagy olyan termékről, amely nincs raktáron, az eladónak joga van az árat és a kiszállítás idejét telefonon / e-mailben közölni a Vevővel. Az Eladó jogosult ezt az árat megváltoztatni, az aktuális piaci helyzetre és az külföldi valuta/HUF árfolyam alakulására tekintettel. Amennyiben a Vevő az ilyen módosítási lehetőséggel nem ért egyet, a megrendelést nem erősíti meg, úgy az nem kerül teljesítésre.    
 

Az Eladó azt javasolja, hogy a Vásárló megrendelését elektronikus üzleten keresztül vagy írásos formában (e-mail) adja le és a következő adatokat adja meg:

- a vevő neve, vezetékneve, lakhelye vagy cégneve és székhelye

- nyilvántartási szám, amennyiben a vásárlást egy vállalkozó/üzleti társaság valósítja meg; adószám, amennyiben a vásárló Áfa fizetőként van nyilvántartva

- telefonszám, amelyet a szállítmányozó cég az áru kézbesítése esetén használhat fel

- a termék árlista szerinti kódja és megnevezése

- egységár

- fizetés és szállítás módja

- kiszállítási cím, amennyiben az eltér a Vevő számlázási címétől

- minden egyéb adat, amit a Vevő fontosnak tart

A  webáruházon keresztül történővásárlás során a Vevőnek meg kell adnia mindenszükséges adatot.

VI. Szerződéstől való elállás

A Vevőnek jogában áll indok feltüntetése nélkül elállni a szerződéstől az áru átvételét követő 14 napon belül. Amennyiben a szerződés tárgyát több fajta termék vagy több részlet kiszállítása képezi, úgy ez a határidő az utolsó termék-részlet kézbesítésének napjával kezdődik. A szerződéstől való elállás határidejének betartása érdekében elegendő az elállási szándék nyilatkozatát a megfelelő határidő lejárta előtt elküldeni, ahogy az fentebb fel van tüntetve.

Amennyiben a Vásárló szeretne élni a szerződéstől való elállás jogával a fenti bekezdésben leírtak szerint, tehát 14 napos határidőn belül, úgy a szándékáról értesítenie kell az Eladót egyoldalú jogi eljárás formájában, mégpedig e-mailben az  info@decoronline.hu  címen, a következő formában: „ Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Abban az esetben, ha a felhasználó a fenti bekezdések értelmében

eláll a szerződéstől, az Eladó visszaadja a vételárat indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 14 nap múlva attól a naptól számítva, amikor az Eladó megkapta a Vevő elállási szándékának nyilatkozatát.

Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles elküldeni vagy átadni az Eladónak késedelem nélkül, legkésőbb 14 napon belül a szerződéstől való elállástól számítva, a terméket, amelyet az Eladótól kapott.

Szerződéstől való elállás esetén a Vevő köteles visszajuttatni az Eladónaka terméket abban az állapotban, amelyben átvette,eredeti csomagolásával együtt, felhasználatlanul és sérülésmentesen annak minden részével, tartozékával és dokumentációjával együtt és az esetleges ajándékkal együtt, amit a Vevő a termékkel együtt kapott. A termék visszaszolgáltatását a Vevő biztosítja be elküldve azt az Eladó címére vagy az Eladó telephelyén való átadással.

Amennyiben lehetővé válik, hogy a Vevő elálljon a szerződéstől a 14 napos határidőn belül, úgy a Vevő tudomásul veszi, hogy a visszatérített vételárat az Eladó lecsökkentheti olyan mértékben, amilyen mértékben csökkent az áru értéke.

A Vevő nem állhat el a szerződéstől

- olyan szolgáltatás nyújtása esetén, amelyet az Eladó teljesített a Vevő előzetes kifejezett beleegyezésével az elállási határidő lejárta előtt

- olyan áruk vagy szolgáltatások nyújtása estén, amelyek ára függ a pénzügyi piaci ingadozásoktól, függetlenül az eladó akaratától, és amely az elállási határidőalatt következhet be;

- olyan termék esetén, amelyet a Vevő kérésére vagy a személye számára kiigazítottak

- gyorsan romlandó termék esetén, valamint olyan termék esetén, amelyet a kiszállítás után visszafordíthatatlanul összevegyítettek más termékkel

- a fogyasztó által a kérésére kijelölt helyen végzett javítás vagy karbantartás esetén;ez azonban nem érvényes későbbiekben elvégzett, nem kért javítások vagy nem kért pótalkatrészek kiszállítása esetén

- zárt csomagolású áruk kézbesítése esetén, amelyet a fogyasztó kicsomagolt, és higiéniai okokból  azt nem lehet visszajuttatni (különösen manikűr és manikűr-eszközök esetén);

- újságok, időszaki sajtótermékek vagy folyóiratok esetén

VII. Fizetési feltételek
 
b) a GoPay internetes felületen történő fizetés (MasterCard, MasterCard Elektronic, Visa, Visa Electron, Maestro)
c) utánvéttel az áru átvételekor

A végleges fizetés pillanatáig az áru az Eladó tulajdonában marad.
 
VIII. Kézbesítési feltételek

Az árut a Magyar Posta, DPD futárszolgálat vagy a Csomagküldő futárszolgálat segítségével szállítja ki az Eladó a Vásárló választása szerint. A kiszállítás árát a megrendelés napján érvényes árlista szerint számlázza ki az Eladó.

Nem teljes vagy sérült küldemény esetében késedelem nélkül értesítést kell küldeni az info@decoronline.hu címre, a futárral jegyzőkönyvet kell felvenni és azt késedelem nélkül eljuttatni e-mailben vagy postai úton az Eladónak. A küldemény hiányosságának vagy külső károsodásának későbbi reklamációja nem vonja meg a fogyasztót a reklamáció jogától, ám lehetőséget ad az Eladónak annak bizonyítására, hogy nem a vételi szerződéssel való ellentmondásról van szó.

IX. Hibás teljesítésből eredő jogok és kötelezettségek

Az Eladó hibás teljesítésből eredő felelősségét és a jótállás feltételeit a Reklamációs szabályzat szabályozza (lásd lent), továbbá az érvényes magyarországi jogszabályok. Garanciális levélként szolgál a vásárlói bizonylat.
 
X. Záró rendelkezések

Amennyiben a vételi szerződésen alapuló kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, úgy a felek egyetértenek abban, hogy a kapcsolatot a cseh jog szabályozza. Ez nem érinti a fogyasztó azon jogait, melyek azáltalánosan kötelező érvényű jogszabályból erednek.

Ha ezen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatástalan, vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezések helyébeazon rendelkezések állnak, amelyekértelme a leginkább megközelíti az érvénytelen rendelkezés értelmét. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nem érinti a többi rendelkezést érvényességét.

Az esetleges viták és kapcsolatok, amelyek a szerződésből kifolyólag keletkeznek, kizárólag a  Cseh Köztársaság jogrendszere alapján kerülnek orvoslásra, és a Cseh Köztársaság illetékes bíróságai fogják azt kezelni.

Jelen Általános Szerződési feltételek 2018. 5. 1-től érvényesek, és visszavonnak minden korábbi rendelkezést és gyakorlatot. Az Eladó fenntartja az Általános Szerződési Feltételek változtatásának jogát előzetes figyelmeztetés nélkül.